Photo detail

Photo detail

Colby White of Red Mesa, Ariz., get his regalia ready.