Photo detail

Photo detail

Mac-Hi's Sergio Alvarez (left) advances on Tuesday.